Mg.psych.  Ilze Zemture
ilze.zemture.mols@gmail.com

Psiholoģiskā izpēte

sertifikāts


sertifikāts

diploms

sertifikāts


sertifikātsPsiholoģiskā izpēte:
 • Intelekta, emocionālās sfēras un personības izpēte pieaugušajiem un bērniem
 • Atzinumi pēc ārstu, tiesas, bāriņtiesas un citu institūciju pieprasījuma


Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes:
 • Kriminālprocesā un civilprocesā
 • Pieaugušajiem un bērniem


Konsultācijas:
 • Pieaugušajiem
 • Pusaudžiem


Psiholoģiskā izpēte ir pārbaude, kurā tiek pielietotas dažādas speciālas psiholoģiskās izpētes metodes, lai izzinātu cilvēka personības īpašības, intelektuālās spējas, emocionālo sfēru, attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un iespējamus traucējumus vai grūtības.
Psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības.
Taču biežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), tiesa, bāriņtiesa u.c.

Psihologs veic psiholoģisko izpēti un sagatavo atzinumus dažādos jautājumos:
 • personības vai intelektuālo spēju izpēte pēc cilvēka paša iniciatīvas
 • pēc ārstu pieprasījuma psihisku traucējumu diagnosticēšanai un Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK), formējot invaliditāti un/vai īpašās kopšanas pabalstu, bērnu mācību un/vai uzvedības grūtību, bērnu gatavības skolai noteikšanai u.c. gadījumos
 • vardarbībā cietušo bērnu izpēte
 • intelektuālo spēju un attīstības līmeņa noteikšanai bērniem pedagoģiski medicīniskajai komisijai (PMK) bērna spējām atbilstošas apmācības programmas noteikšanai
 • Bāriņtiesai (personības izpēte vecākiem, saskarsmes kvalitātes izvērtējums starp vecākiem un bērniem, izpēte adopcijas gadījumos u.c.)
 • šoferiem, lai atjaunotu auto vadīšanas tiesības, kas atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē
 • ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai un citos gadījumos


Psiholoģiskā izpēte paredz interviju un dažādu testu izpildi, atkarībā no izpētes mērķa.
Tā aizņem aptuveni 2-3 stundas, atkarībā no problēmas specifikas. Atsevišķos gadījumos tas var prasīt mazāk vai arī vairāk laika.
Pēc psiholoģiskās izpētes aptuveni 1-2 nedēļu laikā tiek sagtavots rakstisks atzinums un nozīmēta tikšanās, kuras laikā psihologs pastāsta par psiholoģiskās izpētes rezultātiem un sniedz rekomendācijas.

Intelekta izpētei tiek izmantoti latviešu valodā adaptēti un standartizēti intelekta testi:
 • Vekslera bērnu intelekta tests (WISC-IV), ar kuru iespējams noteikt bērna kopējo intelekta koeficientu (IQ), kā arī novērtēt stiprāk un vājāk attīstās bērna intelektuālo spēju jomas.
  Šis tests paredzēts 6 līdz 16 g.v. bērnu un pusaudžu izpētei

 • "Vudkoka-Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju tests" http://www.woodcock-munoz-foundation.org/
  Testu var pielietot dažāda vecuma cilvēkiem – vecumā no 4 līdz 90 gadiem. Tests nosaka cilvēka intelektuālo spēju līmeni un to, kādam vecumam atbilst cilvēka intelektuālo spēju līmenis. Līdz ar to šo testu var izmantot, lai noteiktu bērna gatavību skolai. Tāpat šis tests nosaka dažādas intelektuālo spēju šķautnes – verbālās spējas, vizuāli telpisko domāšanu, kognitīvo produktivitāti u.c., kas palīdz noteikt, kuras spējas ir attīstītas labāk un, kuras nepieciešams pilnveidot.


Pieaugušo personības izpētē pieaugušajiem pārsvarā tiek izmantota daudzfaktoru personības aptauja MMPI-2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory), projektīvās izpētes metodes, kā arī citi testi.

Bērnu emocionālās sfēras un personības īpatnību izpētei tiek izmantots:
 • Ahenbaha uzvedības novērtēšanas aptauja pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
 • citas psiholoģiskās izpētes metodes (uzvedības novērtēšanas aptaujas, depresijas skalas, projektīvie testi un zīmējumi u.c.)


*Psiholoģiskās izpētes izmaksas atkarīgas no konkrētās izpētes mērķa un nepieciešamā izpētes laika.

Tiesu psiholoģiskā ekspertīze ir procesuāla darbība Kriminālprocesa, Civilprocesa vai Administratīvā procesa ietvaros.
Ekspertīzi Kriminālprocesā nosaka procesa virzītājs (tiesa, policijas izmeklētājs, prokurors), Civilprocesā un Administratīvajā procesā - tiesa.
To noteic gadījumos, ja rodas jautājumi, kuru risināšanā nepieciešamas specifiskas zināšanas psiholoģijā.

Ekspertīzes uzdevums ir veikt ekspertējamās personas psiholoģiskā stāvokļa izpēti juridiski nozīmīgā situācijā, lai sniegtu atbildes uz ekspertīzes noteicēja uzdotajiem jautājumiem.

Ekspertīzi veic sertificēts tiesu eksperts personas psiholoģiskā stāvokļa izpētes specialitātē.

Ekspertīzes objekts ir ekspertējamās personas psihiskā darbība, tās psiholoģiskie un patopsiholoģiskie aspekti juridiski nozīmīgā situācijā.
Ekspertīze izvērtē un var konstatēt psiholoģisko faktoru būtisku nozīmi un ietekmi uz personas psihisko darbību un uzvedību juridiski nozīmīgā situācijā, tajā skaitā tādos gadījumos, kad personai tiesu psihiatriskās ekspertīzes ietvaros nav konstatēti psihiski traucējumi vai to būtiska nozīme vai ietekme uz personas psihisko darbību un uzvedību juridiski nozīmīgā situācijā.

Ekspertējamās personas:
 • Kriminālprocesā ekspertīze tiek veikta aizdomās turētajiem, apsūdzētajiem, cietušajiem, lieciniekiem; var būt veikta arī notiesātajiem, kā arī attiecībā uz mirušām personām, tai skaitā kompleksā ar tiesu psihiatrisko ekspertīzi.
 • Administratīvajā un Civilprocesā ekspertīze tiek veikta bērniem un viņu vecākiem, potenciālajiem un esošajiem aprūpētājiem, aizgādņiem un citiem ģimenes locekļiem; personām, kurām, iespējams, nodarīts morālais kaitējums, un citām personām, kuru psiholoģiskajam stāvoklim ir nozīme juridisku jautājumu risināšanā.


Par juridiski nozīmīgu situāciju uzskatāmas tādas situācijas vai laika posmi (pirmskriminālā situācija, kriminālā situācija, pēckriminālā situācija, izmeklēšanas situācija, tiesas situācija, ģimenes situācija u.c.), kurās ekspertējamās personas psihiskai darbībai ir nozīme juridisku jautājumu risināšanā.

Psihoterapeits ir speciālists ar profesionālu izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā, kurš veic praktisku psihoterapeitisku darbu.
Psihoterapeits pirms kāda psihoterapijas virziena apgūšanas jau ir ieguvis augstāko izglītību psiholoģijā, medicīnā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.

Atšķirībā no psihologa un psihiatra, psihoterapeita profesionālā izglītība sagatavo ciešai un bieži ilgstošai sadarbībai ar klientu.
Psihoterapeits ir profesionāli sagatavots tam, lai, izveidojot terapeitiskas attiecības ar katru konkrēto klientu, varētu palīdzētu cilvēkam dziļi izprast savu personību un attiecības ar citiem cilvēkiem, tikt skaidrībā par saviem dzīves mērķiem un patiesajām vajadzībām.
Pie psihoterapeita ikviens var vērsties ar ieilgušām grūtībām, kuras skar dziļākos šī cilvēka dzīves un personības aspektus.

Psihoterapeita profesijai radniecīgas ir psihologa un psihiatra profesijas.

Psihologs ir speciālists ar izglītību psiholoģijā, kurš var strādāt ļoti dazādās jomās, tai skaitā psiholoģiskajā konsultēšanā.

Psiholoģiskā konsultēšana parasti nav ilgstoša – bieži ne vairāk kā 7 līdz 15 tikšanās. Psiholoģiskā konsultēšana ir vērsta uz klienta tagadnes grūtību risināšanu vai nākotni, taču atšķirībā no psihoterapijas mazāk tiek pētīta problēmu izcelsme. Psiholoģiskā konsultēšana ir ļoti efektīva krīzes situācijās, kad nepieciešama ātra un efektīva palīdzība. Psihologs arī veic psiholoģisko izpēti un sagatavo atzinumus par to rezultātiem.

Psihiatrs ir speciālists ar medicīnisko izglītību, kurš ārstē psihiskas saslimšanas ar medikamentu palīdzību. Psihiatrs ir ārsts, kurš  uzstāda slimības diagnozi, nozīmē ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā izraksta medikamentus. Psihiatrs lemj par ambulatoru vai stacionāru ārstēšanu, kā arī sniedz citas rekomendācijas, kas palīdzētu uzlabot pacienta stāvokli.

Es pārstāvu eksistenciālo pieeju psihoterapijā.

Eksistenciālās terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam saprast savu dzīvi, tās paradoksus un dilemmas, kā arī atrast iespējas apzināti veidot sev jēgpilnu nākotni. Eksitenciālisms aplūko cilvēku kā nepārtrauktu dzīves procesu, kas ir nesaraujami saistīts ar viņa dzīves kontekstu. Eksistenciālās terapijas uzmanības centrā ir klienta reālā dzīve, kāda tā ir šobrīd.
Eksistenciālisti uzskata, ka terapijā mainīt cilvēku nav pašmērķis – būtiskākais ir klientam skaidri izprast savas dzīves unikālo kontekstu visplašākajā nozīmē, proti, redzēt savu dzīvi kā veselumu, bez bailēm un meliem.
Eksistenciālās psihoterapijas procesā klientam ir iespēja izprast savas attiecības ar cilvēka dzīves universālajiem aspektiem: bailēm, nenoteiktību, brīvību, nāvi, atbildību, mīlestību.
Apzināties to, kā mēs patiesībā dzīvojam, ne vienmēr ir vienkārši, tādēļ pats šis izpētes process sadarbībā ar psihoterapeitu ir tas, kas maina klientu.

Eksistenciālā terapija aplūko cilvēku visos esamības rakursos – gan fiziskajā un sociālajā, gan psihiskajā un garīgajā. Šī virziena teorētiskā bāze ir cieši saistīta ar eksistenciālisma filosofiju. Ļoti būtiska loma eksistenciālajā terapijā ir tāda psihoterapijas mērķa izvirzīšanai, kas patiesi saskan ar klienta dziļākajām ilgām, vajadzībām un dzīves jēgas izjūtu.

Eksisteniciālā virziena psihoterapeits tiecas veidot ar klientu līdzvērtīgas attiecības, kas balstītas savstarpējā uzticībā un abu pušu atbildībā.
Eksistenciālā terapija var notikt gan individuāli, gan psihoterapeitiskajās grupās.

Eksistenciālās psihoterapijas ideālais mērķis ir klienta spēja būt brīvam un atbildīgam savas dzīves saimniekam, kas apzinās savas dzīves ierobežojumus, taču neizvairās no izaicinājumiem un dzīves sniegtajām iespējām.

Vienas konsultācijas ilgums ir 60 minūtes.
Psihoterapijas kopējais ilgums ir atkarīgs no risināmo grūtību loka, vēlamā rezultāta, uzstādītajiem mērķiem. Tā var būt viena vai dažas tikšanās reizes. Taču pārsvarā tas prasa vairāk laika. Jo ilgāks laiks ir pagājis no konkrēto grūtību rašanās, jo ilgāks laiks būs nepieciešams psihoterapijai.
Konsultācijas vēlams apmeklēt vienu reizi nedēļā.

Konsultācijas cena: sākot no 30 eiro.

Definīcijas sagatavotas izmantojot informāciju no www.kpa.lv un www.psihoterapija.lv

Mana darba pieredze

Izglītība:
 • Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts Lietuvā – 2006.g. - 2012.g. – profesionālais līmenis eksistenciālajā terapijā – psihoterapeits
 • Latvijas Universitāte, psiholoģijas maģistrantūras programma klīniskajā psiholoģijā – 2004.g. – 2006.g. – kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā
 • Latvijas Universitāte, psiholoģijas bakalaura programma – 2000.g. – 2004.g. – Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā


Darba pieredze:
 • Kopš 2017.g. tiesu psiholoģijas eksperta privātprakse – veicu tiesu psiholoģiskās ekspertīzes pēc procesa virzītāja (tiesas, prokurora, policijas izmeklētāju) lēmumiem, kā arī bāriņtiesu pieteikumiem
 • Kopš 2013.g. un pašlaik klīniskā psihologa privātprakse
 • 2013.g. - 2019.g. psihoterapeita privātprakse
 • 2007.g.- 2017.g. “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Ambulatorā tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa – tiesu psiholoģijas eksperte
 • 2015.g.- 2016.g. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca – klīniskais psihologs
 • 2012.g. - 2014.g. Nacionālie Bruņotie Spēki – psihologs
 • 2010.g. - 2013.g. „Psihoterapijas un krīžu centrs Taka”, klīniskais psihologs, psihoterapeits
 • 2006.g. – 2008.g. Iļģuciema sieviešu cietums – psihologs
 • 2004.g. – 2007.g. “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” – psihologs


Sertifikāti:
 • Latvijas psihologu sertifikācijas padome – psihologa sertifikāts klīniskās un veselības psiholoģijas jomā
 • Latvijas psihologu sertifikācijas padome – psihologa sertifikāts juridiskās psiholoģijas jomā

 • Latvijas psihoterapeitu biedrība – psihoterapijas speciālista sertifikāts

 • Tiesu ekspertu padome - tiesu eksperta sertifikāts pieaugušas personas psiholoģiskā stāvokļa izpētes specialitātē
 • Tiesu ekspertu padome - tiesu eksperta sertifikāts bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpētes specialitātē

Kontakti:

Pieņemšana: Dzelzceļa veselības centrs - Rīgā, Gogoļa iela 3, 221.telpa (ieeja no Timoteja ielas)

Pieraksts pa telefonu: 2 6 3 5 5 6 5 3

E-pasts: ilze.zemture.mols@gmail.com

Darba valodas: latviešu, krievuUz kartes
GPS:     56.945,  24.122Poligrāfa ekspertīze